TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
44 4 lượt 70 2 lượt 10 15 lượt
90 4 lượt 71 2 lượt 36 14 lượt
01 3 lượt 84 2 lượt 52 14 lượt
10 3 lượt 00 1 lượt 82 14 lượt
16 3 lượt 10 1 lượt 44 13 lượt
28 3 lượt 12 1 lượt 70 13 lượt
35 3 lượt 13 1 lượt 97 13 lượt
52 3 lượt 16 1 lượt 99 13 lượt
62 3 lượt 26 1 lượt 43 12 lượt
72 3 lượt 27 1 lượt 62 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
98 1 lượt 99 1 lượt 51 2 lượt
95 1 lượt 91 1 lượt 34 2 lượt
93 1 lượt 75 1 lượt 95 5 lượt
92 1 lượt 73 1 lượt 93 5 lượt
86 1 lượt 69 1 lượt 84 5 lượt
81 1 lượt 67 1 lượt 81 5 lượt
71 1 lượt 62 1 lượt 76 5 lượt
70 1 lượt 61 1 lượt 74 5 lượt
68 1 lượt 59 1 lượt 67 5 lượt
67 1 lượt 58 1 lượt 42 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
00, 04, 13, 18, 23, 25, 30, 34, 37, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 58, 65, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 94, 96 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Tin tài trợ